Border

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ

ᐃᑲᔪᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᓄᓇᔅᓯᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᑦᑎᐊᖅᑐᑎᑦ. ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᖅᑳᕐᓗᑎᑦ ᖃᖓᒃᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒻᒪᖔᖅᐱᑦ, ᐱᓕᒻᒪᔅᓯᒪᓃᓪᓗ ᐱᔪᒪᓃᓪᓗ ᖃᕋᐅᓴᔭᒃᑯᓪᓗ ᑕᑕᑎᕆᓗᑎᑦ.

An adult helping a child use a measuring cup as part of Kids' Cooking Club
Border

ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖏᑦ:

"ᓂᕿᓂᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᖅ
FoodFit ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᒐᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ
ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᑎᔨ
ᓂᕿᓕᐅᖅᑏᑦ ᑲᑐᑎᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ ᑐᑭᒧᐊᖅᑎ ᐃᑲᔪᖅᑎᓪᓘᓐᓃᑦ
ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᓂᖅᑎᐅᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎ ᐃᑲᔪᖅᑎᓘᓐᓃᑦ
ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᓪᓗᕈᕐᒥᑕᖅᑎᑦᑎᔪᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ
ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓂᕿᓕᐊᕐᓂᖅ"

Border

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ:

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓐᓂᕈᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 867.979.4863 ᖃᕋᐅᓴᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᑦvolunteering@qajuqturvik.ca