ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ

ᐱᓕᕆᐊᑦᑎᓐᓅᖓᓪᓚᕆᒻᒪᑕ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᓂᔅᓯ.
ᐊᑏ ᐃᓱᒪᖅᓴᖅᓯᐅᕋᔭᖅᑯᑎᑦ ᑐᓂᓯᒋᐊᔅᓴᖅ.

Border

ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᑎᑦ

ᑐᓂᔭᐅᔪᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ $20 ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓄᑦ ᐱᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦᔭ ᐊᓯᐊᒍᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑎᕋᓛᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᓐᓂᑦ ᑐᓂᓯᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ donate@qajuqturvik.ca ᓯᒃᑭᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᔪᐃᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ PO Box 119, Iqaluit NU, X0A 0H0, ᑐᓂᓯᔭᖅᑐᑐᐃᓐᓇᕐᓗᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ 655 Mattaaq Crescent ᐃᖃᓗᓐᓂ.

Border

ᑐᓂᓯᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ

ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕐᒥᔪᑎᑦ ᓴᓂᕐᕙᖅᑕᐅᑎᒋᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᒫᑦᑕᐅ ᐱᐅᓂᖅᐹᖑᒻᒥᔪᖅ. ᐊᑭᑐᔫᑎᓄᑦ ᑖᒃᓰᔭᕈᑕᐅᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ, ᓂᐅᕐᕈᑎᖃᕐᓂᒨᖓᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᐊᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᓰᔭᕈᑎᓂᑦ ᓇᓕᖅᑲᖅᑖᕋᔭᕋᓗᐊᖅᑐᑎᑦ ᐊᖏᔪᓂᑦ ᑐᓂᓯᓐᓂᕈᕕᑦ. ᑕᐃᒫᒃ ᑐᓂᓯᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᒻᒪᕆᒃᑲᔭᖅᑐᑎᑦ ᐱᒃᑲᓂᕐᓂᖅᓴᐅᓗᑎᓪᓗ.

Border

ᐅᑎᖅᑎᒋᐊᖃᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᖅᑐᓯ ᓱᓇᒃᑯᑖᕐᓂᑦ ᓴᓇᒍᓐᓇᕐᓂᓯᓐᓂᓪᓗ

ᖃᔪᖅᑐᕕᑉᐳᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᓗ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓄᑦ ᑭᓱᔅᓴᖏᓐᓂᓪᓗ ᑐᓂᓯᒍᓐᓇᕆᓪᓗᑎᑦ, ᐅᖅᓱᐊᓗᓐᓂᑦ, ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕆᓗᑎᑦ ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᓪᓗ. ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᓐᓂᖅᑲᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᕗᖓ wade@qajuqturvik.ca.

Border

ᓂᖀᑦ ᑐᓂᔭᐅᕙᑦᑐᑦ

ᓂᕿᓂᑦ ᑐᓂᓯᒍᒪᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᕙᑦᑐᑦ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓯᕗᓂᖓᓐᓂ ᖃᔨᐅᓴᖅᑳᕆᐊᖃᒻᒥᔭᕗᑦ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑑᑎᖃᓪᓗᐊᖏᒻᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ. ᐃᖅᑲᐅᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑯᓯ ᐱᐅᓂᖅᓴᓲᖑᒻᒥᒻᒪᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᑐᓂᓯᔭᐅᖔᖅᑐᓂ ᓂᕿᑖᕈᑎᔅᓴᓂᑦ, ᑕᐃᒫᓪᓗ ᓂᕿᑖᕈᓐᓇᓂᖅᓴᐅᒍᓐᓇᕋᑦᑕ ᐊᖏᓂᖅᓴᓂ ᐊᑐᑦᑎᐊᓂᖅᓴᐅᓗᑎᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ.